English Network Magazine
July 1996 issue
published in TokyoEnglish Network Magazine no Tami Miyatu sama, oyobi henshusha no minasama, USS Liberty no seizonsha no homepage wo zasshi ni kisai shiteitadaki, watakushidomo taihen ureshiku omotteorimasu. Homepage wo yonde itadaita Nihon no minasama kara kansou wo kikasete itadakeruto totemo koueini omoimasu.